TUW SKOK

Historia i misja

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych działa od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Do 1997 roku Towarzystwo działało pod nazwą TUW „Praca” i oferowało ubezpieczenia od utraty pracy. W sierpniu 1997 roku Towarzystwo stało się częścią struktury systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czego efektem była zmiana nazwy na TUW SKOK i rozpoczęcie działalności na rynku SKOK-ów.

Misją TUW SKOK od samego początku było kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej oraz zaspokajanie potrzeb spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie ubezpieczeń, poprzez zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej SKOK-om oraz ich członkom, a w późniejszym czasie również klientom niebędącym członkami SKOK.

Idea

TUW SKOK prowadzi działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, co gwarantuje właściwą realizację przyjętej filozofii i celów działania. Podobnie jak instytucja SKOK-u Towarzystwo działa na zasadzie "non profit" (bez zysku), dzięki czemu może zaoferować bardzo korzystną ofertę ubezpieczeniową.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wyróżnia się następującymi cechami:

 • nie jest związkiem kapitałów, lecz związkiem osób i innych podmiotów, w którym każdy ubezpieczony jest jednocześnie członkiem towarzystwa, a każdy członek towarzystwa jest równocześnie ubezpieczonym; 
 • celem działalności Towarzystwa nie jest bezpośrednio osiąganie zysku (choć działalność musi być rentowna), lecz wspólne pokrywanie powstałych wśród jego członków określonych szkód losowych; 
 • umożliwia tworzenie związków wzajemności członkowskiej, w których udział zapewnia uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej pomiędzy członków w postaci zwrotu części składki lub jej obniżki w przyszłych okresach.

Członkostwo w prestiżowych organizacjach

logopiu.jpg

Od chwili podjęcia działalności TUW SKOK jest członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń, będącej organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego wszystkich zakładów ubezpieczeń w Polsce. 

 

logo_icmif.jpg

TUW SKOK jest członkiem ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), która skupia firmy ubezpieczeniowe z ponad 70 krajów na całym świecie. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

 

logo_amice.jpg

TUW SKOK jest członkiem AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperative in Europe) organizacji wspierającej współpracę towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych w Europie.

Rada nadzorcza:

 • Grzegorz Bierecki
 • Lech Lamenta
 • Janusz Ossowski
 • Jarosław Bierecki
 • Adam Jedliński

Zarząd w składzie:

 • Grzegorz Buczkowski
 • Krzysztof Kosznik
 • Robert Łoś

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zarejestrowane w Sądzie Rejowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 19 000 000,00 zł;

NIP: 118-01-30-637; REGON: 011132747; KRS: 0000117377