Ubezpieczenia majątku instytucji kościelnych

Ubezpieczenia majątku instytucji kościelnych

Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej (KZWCz) to program ubezpieczeń majątku dla Zakonów, Zgromadzeń, Stowarzyszeń i Diecezji (podmiotów i instytucji kościelnych). KZWCz to wspólna inicjatywa Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych, TUW SKOK oraz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

 

TUW SKOK i ubezpieczenia wzajemne

TUW SKOK wraz z TU SKOK ŻYCIE SA tworzą wspólnie markę SKOK UBEZPIECZENIA, która obsługuje już ponad 1 milion Klientów. SKOK Ubezpieczenia są częścią sektora SKOK, działającego w Polsce od ponad 20 lat i obsługującego ponad 2,6  mln. konsumentów. SKOK jest częścią ogólnoświatowego ruchu unii kredytowych zrzeszających ponad 200 milionów ludzi w 101 krajach.

TUW SKOK jako ubezpieczyciel wzajemny, z kapitałem własnym przekraczającym 380 milionów zł, należy do grona 500 największych tego typu instytucji na świecie. TUW SKOK jest członkiem międzynarodowych organizacji grupujących ubezpieczycieli wzajemnych: AMICE oraz ICMIF.

Europa docenia potencjał TUW-ów: ponad 55% ubezpieczycieli Starego Kontynentu, to ubezpieczyciele wzajemni. Gromadzą oni ponad 40% składki. 6 z 10 największych ubezpieczycieli na świecie to właśnie ubezpieczyciele wzajemni.

Cechą charakterystyczną TUW-ów jest to, że nie są nastawione na zysk, a wypracowane nadwyżki mają przynosić profity członkom TUW, zgodnie z ideą wzajemności. Klienci TUW są bowiem jego członkami czyli jednocześnie Klientami i Właścicielami towarzystwa.


Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej

Ubezpieczenia wzajemne działają często w oparciu o tzw. Związki Wzajemności Członkowskiej. Taka formuła jest stosowana szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z grupą osób, które łączy jakiś rodzaj wspólnoty. Jest to więc idealne rozwiązanie dla środowiska kościelnego.

Na podstawie Porozumienia, które zostało podpisane w dniu 23 października 2013 roku przez Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce powołano Kościelny Związek Wzajemności Członkowskiej (KZWCz).

 

Cele powołania Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej:

 • dopasowane do potrzeb i jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich członków związku
 • zasada gwarancji i  przejrzystości finansowej
 • racjonalne zarządzanie ryzykiem i rzeczywisty wpływ członków związku na warunki ubezpieczenia
 • kontrola środowiskowa poziomu szkodowości członków związku i działalność prewencyjna
 • maksymalne obniżanie kosztów, dzięki odpowiedniej liczbie członków związku i sprawnemu zarządzaniu związkiem
 • usprawnienie likwidacji szkód
 • zastosowanie systemu zwrotów składek w zależności od uzyskanego wyniku finansowego związku
 • stworzenie – w dalszej perspektywie - własnego Kościelnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych poprzez Członkostwo w KZWCz.


Zakres Działalności Ubezpieczeniowej Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej:

Przygotowany program przeznaczony jest specjalnie dla Zakonów, Zgromadzeń, Stowarzyszeń i Diecezji (podmiotów i instytucji kościelnych). Oferta ma szeroki zakres ubezpieczenia majątku – na pierwsze ryzyko, niskie składki od lokalizacji i obejmuje:

 • Ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i wandalizmu
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.


Dodatkowo, w ofercie znajdują się:

 • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (tzw. NNW)
 • Ubezpieczenia na Życie.

Proponowany program ubezpieczeniowy skierowany jest bezpośrednio do środowisk kościelnych, wykluczając tym samym wszystkie szczeble pośrednie. Przekłada się to rzecz jasna na niższą wartość składki oraz gwarancję utrzymania jej wysokości w następnych okresach rozliczeniowych.


Czekamy na Państwa zapytania.

Kontakt: Ewa Macińska - tel.:  785 878 323, e-mail: ewa.macinska@skokubezpieczenia.pl